ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вивчення інформатики у 2015-2016 н.р.


Лист Міністерства освіти і науки України 26.06.2015 р. №1/9-305 "Про вивчення базових дисциплін узагальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році"

Залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховногопроцесу і вивчення базових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій розміщені насайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в Інформаційнихзбірниках Міністерства освіти і науки відповідних років.

2 клас (Інформатика)

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ в 2013-2014 н.р.

3 клас (Інформатика)

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ (а самеінформатики) в 2014-2015 н.р.

4 клас (Інформатика)

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016навчальному році (а саме інформатики в 4 класі) в 2015-2016 н.р.

5 клас

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6-х класах ЗНЗ і вивченнябазових дисциплін в основній школі у 2013-2014 н.р.

6 клас

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6-х класах ЗНЗ і вивченнябазових дисциплін в основній школі у 2014-2015 н.р.

7 клас

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016навчальному році (а саме інформатики в 7 класі) в 2015-2016 н.р.

9-11 класи

Навчальний предмет «Інформатика» у 2015/2016 навчальному році вивчатиметься учнями 9-11 класів. У 9-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затверджениминаказом МОН України № 132 від 23.02.2004, зі змінами, внесеними наказом МОН України № 66 від05.02.2009. У 10-11-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834.

У 9 класах «Інформатика» вивчатиметься за програмою авторів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В.Потапової із розрахунку 1 година на тиждень.

ІНФОРМАТИКА. Навчальна програма для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова)

Ця програма розрахована на учнів, які до 9 класу не вивчали інформатику. Якщо вивчення інформатикиздійснювалося до 9 класу, то обов’язково мають бути вивчені ті теми і питання програми, які невивчалися раніше або вивчалися в обсязі, що не забезпечив рівень навчальних досягнень учнів, визначений державною програмою. Крім того, обов’язковим є виконання всіх практичних робіт,передбачених програмою.

У класах, де вивчення інформатики розпочиналося раніше 9 класу, вивільнені навчальні години абододаткові навчальні години, взяті з варіативної складової навчальних планів, можуть бути використані назбільшення часу для вивчення окремих тем курсу або на поглиблене вивчення тем «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки» чи інших за програмами курсів за вибором.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах надруковано у Інформаційному збірникуМОН, №№ 19-21, 2009 р.

У 10 і 11 класах (для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного профілю) вивчення інформатикиздійснюється за двома рівнями – рівень стандарту (із розрахунку 1 година на тиждень у 10 та 11 класах)та академічний рівень (із розрахунку 1 година на тиждень в 10 класі та 2 години на тиждень в 11 класі).Програми вивчення інформатики в цих класах за відповідними рівнями затверджені наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021 можна скачати нижче:

Програма для рівня стандарт. 10-11 клас
Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівеньстандарту. Використовується, якщо в навчальному плані на інформатику відводиться по 1 годині в 10 та11 класі (Опубліковано на сайті МОН).

Програма для академічного рівня. 10-11 клас
Інформатика. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічнийрівень. (Опубліковано на сайті МОН). Використовується, якщо в навчальному плані на інформатикувідводиться 1 година в 10 класі та 2 години в 11 класі.

Програма для поглибленого вивчення. 10-11 клас
«Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніхнавчальних закладів» (Опубліковано на сайті МОН).

Якщо деякі теми або питання програми вивчалися в попередніх класах в обсязі, що забезпечує рівеньнавчальних досягнень учнів, визначений відповідною державною програмою, то ці теми і питанняможуть вивчатися на рівні повторення, узагальнення і систематизації. Вивільнені при цьому годиниможуть бути використані на збільшення часу на вивчення інших тем курсу або на вивчення курсів завибором.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10-х класах надруковано у Інформаційномузбірнику МОН, № 25-27, 2010 р.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 11-х класах надруковано у Інформаційномузбірнику МОН, № 22-24, 2011 р.

Профільне вивчення інформатики

Організація профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється на основіКонцепції профільного навчання у старшій школі.

Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовоютехнологічного напряму інформаційно-технологічного профілю (наказ Міністерства освіти і науки Українивід 27.08.2010 р. № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальнихзакладів ІІІ ступеню», додаток 10) профільне вивчення інформатики відбувається в 10-11 класах іздійснюється із розрахунку 5 годин на тиждень.

Вивчення інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю здійснюватиметься за програмоюавторів Т.П. Караванова, В.П. Костюков, І.О. Завадський, www.mon.gov.ua. Автори програми пропонуютьнавчальний матеріал розподілити на 2 змістові лінії: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) і основиалгоритмізації та програмування (ОАП), вивчаючи їх паралельно.

Програма профільного рівню (Інформаційно-технологічний профіль) 10-11 клас
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальнихзакладів з українською мовою навчання технологічного напряму інформаційно-технологічного профілю[1], Додаток 10. (Опубліковано тільки на сайті МОН)

При паралельному вивченні двох змістових ліній у журналі доцільно вести окремі сторінки для записууроків і обліку рівня навчальних досягнень учнів для кожної з двох змістових ліній: інформатика (ІКТ) таінформатика (ОАП), а семестрові оцінки виставляти на сторінці однієї з ліній за підсумками усіхтематичних оцінок за семестр з обох змістових ліній.

Згідно з листом МОНмолодьспорту № 1/9-399 від 23.05.12 «Про навчальні плани загальноосвітніхнавчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік», у гімназіях, ліцеях, колегіумах години відведені натехнологічну освіту в 8-11 класах можуть використовуватися для вивчення інформаційних технологій(веб-дизайн, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо).

При вивченні інформатики в 10 і 11 класах інформаційно-технологічного профілю за цією програмоюпотрібно використовувати базові підручники «Інформатика. 10 (11) клас. Академічний рівень,профільний рівень» та навчальні посібники для курсів за вибором, а також навчальні посібники, збірникизавдань, робочі зошити та іншу навчально-методичну літературу, наведену в переліку навчальнихпрограм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальнихзакладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році. Орієнтовний зв’язок програми зкурсами за вибором наведено у Пояснювальній записці до програми.

Зокрема, при вивченні ОАП доцільно використовувати такі навчальні посібники:
- Т.П. Караванова «Інформатика: основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з рекомендаціямита прикладами». Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибленим вивченням інформатики. – К.: Генеза, 2009. – 286 с.: іл.
- Т.П. Караванова «Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчислювальніалгоритми». Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибленим вивченням інформатики. – К.: Генеза, 2007. – 216 с.: іл.
- Т.П.Караванова «Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми».Навч. посіб для 9-10 кл. із поглибленим вивченням інформатики. – К.: Генеза, 2009. – 336 с.: іл
- І.О. Завадський, Р.І. Заболотний «Основи візуального програмування». Навчальний посібник. – К.: Видавнича група BHV, 2011.

Наводимо перелік програм курсів за вибором, рекомендованих МОН молодьспорту:

- Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» (авт. Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський),збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009;
- Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну» (авт. І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко), збірник«Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки» К.: Видавнича група BHV, 2009;
- Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології» (авт. Ю.О. Дорошенко, В.В.Лапінський, Л.А. Карташова), збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». К.: Видавнича група BHV, 2009;
- Програма курсу за вибором «Основи візуального програмування» (авт. І.О. Завадський), збірник«Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009;
- Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування» (авт. Ю.О. Дорошенко), збірник«Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009;
- Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної безпеки» (авт. В.П. Пасько, Н.С. Прокопенко),збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009;
- Програма курсу за вибором «Основи Інтернету» (авт.. Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С.Прокопенко), збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки» К.: Видавничагрупа BHV, 2009;
- Програма курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» (авт. І.О. Завадський, Н.С.Прокопенко, Т.Г. Проценко), збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009;
- Програма курсу за вибором «Місrosoft Excel у профільному навчанні» (авт. А.П. Забарна, Ю.В. Триус, І.О. Завадський), Збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009;
- Програма курсу за вибором «Інформаційний працівник» (авт. В.П. Костюков, Є.В. Мотурнак), збірник«Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009;
- Програма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» для організації профільногонавчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Т.П. Караванова, В.П. Костюков) (www.itosvita.ucoz.ua/index/navchalni_programi/0-6).
- NEW Програма курсу за вибором «Основи баз даних» (авт. І.О. Завадський) (www.zavadsky.at.ua).
- NEW Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера"(автри Ю.В. Бойко, М.О. Войцеховський, С.М. Дзюба) - Газета "Інформатика" № 5 березень 2012р.
- NEW Програма курсу за вибором "Основи прогамування на C#" (автори М.О. Войцеховський, Т.Г.Проценко) - Газета "Інформатика" № 7 квітень 2012р.
- NEW Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10—11 класівінформаційно-технологічного та технологічного профілів.(втори С.М. Дзюба, О.О. Заставнюк, М.О. Войцеховський) - Газета "Інформатика" № 9 травень 2012р.
- NEW Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування. основи автоматизованогопроектування» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного профілю (С.М. Дзюба, В.А.Пасічник)- Газета "Інформатика" № 9 травень 2012р.

Поглиблене вивчення інформатики

Поглиблене вивчення інформатики передбачається у 8-11 класах. Програма поглибленого курсу (авт. Т.П. Караванова, В.П. Костюков) складається з двох частин:

Навчальної програми поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів ЗНЗ
Напрям - технологічний, профіль інформаційно-технологічний (Опубліковано тільки на сайті МОН)

Програма для поглибленого вивчення 10-11 клас
«Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніхнавчальних закладів» (Опубліковано на сайті МОН та в збірнику)

які разом утворюють єдину цілісну програму. Зміст навчання за цією програмою передбачає вивченнядвох паралельних змістових ліній – інформаційно-комунікаційні технології і основи алгоритмізації тапрограмування, які є взаємопов’язаними і послідовно узгодженими.

При поглибленому вивченні інформатики потрібно використовувати підручники з інформатики для 9-11класів, що отримали гриф МОНмолодьспорту та іншу навчально-методичну літературу, рекомендовану або схвалену Міністерством, зокрема навчальні посібники з ОАП, вказані вище.

Вивчення інформатики у 8 класі

Вивчення інформатики може також здійснюватися у 8 класі. Його метою є оволодіння учнями 8класі інформаційно-комунікаційними технологіями для їх широкого застосування в навчальній,дослідницькій та повсякденній діяльності, використання для розвитку розумових і творчих здібностейучнів, а також для професійної орієнтації учнів, сприяння вибору ними напряму профільного навчання устаршій школі.

Для організації вивчення інформатики у 8 класі можливо використовувати варіативну складовунавчальних планів, впроваджуючи курси за вибором, факультативи з ІКТ. При цьому потрібнодотримуватись принципів наступності та неперервності. Тобто вивчення інформатики повинноздійснюватися цілісно, послідовно, безперервно протягом кількох років, курси повиннівзаємодоповнювати та поглиблювати один одного за змістом.

Для вивчення інформатики у 8 класі можна використовувати такі навчально-методичні матеріали:
• Навчальний комплект «Інформатика» для 5-8 класів, до якого входять:
– програма для 5-7 класу;
– підручники «Інформатика» (5 і 6 класи, авт. Г.В. Ломаковська, С.Я. Колесніков, Й.Я. Ривкінд);
– робочі зошити «Інформатика» (5 клас, авт. О.О. Андрусич, С.І. Гордієнко);
– підручники «Інформатика» (7 клас, авт. Г.В. Ломаковська, Й.Я. Ривкінд);
– підручники «Інформатика» (8 клас, авт. Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко , Й.Я. Ривкінд);
– навчально-розвивальний комп’ютерний програмний комплект «Сходинки до інформатики+» (5-7 класи).

• Навчально-методичний комплект «Шукачі скарбів» для 5-8 класів (авт. О.В. Коршунова), до якоговходять:
програма для 5-8 класів;
– навчально-методичний посібник «Інформатика» для вчителів (5 і 6 класи);
– навчальні посібники «Інформатика» (5 і 6 класи);
– робочі зошити «Інформатика» для учнів (5 і 6 класи);
комп’ютерна навчальна програма «Скарбниця знань. ІІ рівень» для 5-8 класів.

Як окремі курси в рамках допрофільного вивчення інформатики можуть бути використані:
курс «Основи робототехніки» (5-8 класи, укл. Д. І. Кожем’яка);
курс «Основи інформатики, 7-9 класи» (авт. В.В. Володін, І.Л. Володіна, Ю.О. Дорошенко, Ю.О.Столяров);
«Інформатика. Єдиний базовий курс. 7-9 класи» (авт. О.П. Пилипчук, І.І. Сальнікова, Є.А.Шестопалов);
• курс для факультативних занять і підготовки до олімпіад учнів 7-9 класів «Основи програмування» (авт. С.Д. Вапнічний, В.В. Зубик, В.А. Ребрина) www.sites.google.com.

Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інструктивно-методичномулисті про викладання інформатики у 2010/11 навчальному році.

Звертаємо увагу, що згідно з новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392, обов'язкове вивчення курсу«Інформатика» з 5 класу розпочнеться з 2013/14 навчального року за рахунок інваріантної складовоїнавчальних планів. Це потребує завчасної підготовки вчителів, матеріально-технічного забезпеченні,навчальних кабінетів тощо

Про організацію викладання інформатики та використання НКК

При викладанні інформатики у всіх класах учитель самостійно добирає засоби та методи поданнянавчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень,спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, проектні роботи, практикуми тощо). Використовувати впроцесі навчання інформатики можна тільки те навчальне програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, яке рекомендоване МОНмолодьспортом. Щодо іншого програмного забезпечення(операційна система, офісні програми, графічні редактори, програми опрацювання аудіо та відео тощо): дозволено використання такого програмного забезпечення, яке гарантує виконання навчальної програмий еквівалентне тому, що перелічене в орієнтовних переліках навчальних програм. Наприклад, Linux (Ubuntu чи Mint) + Libre Office + Gimp + Inkscape у поєднанні з іншим поширюваним Linux-сумісним ПЗ завибором учителя.

З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, вікуучнів комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці інформатики. При проведеннівсіх навчальних занять з інформатики здійснюється поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групіне менше 8 учнів (наказ МОН, від 20.02.2002 № 128).
У комп’ютерному класі робоче місце учня, яке призначене для роботи за комп’ютером, комплектуєтьсяодномісним столом і стільцем (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарноголікаря України від 30.12.1998, № 9)

Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу урокуучням також може пропонуватися перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, виконання різноманітних завдань та вправ за комп’ютером, то структура проведення кожного уроку маєбути ретельно спланована вчителем із урахуванням санітарно-гігієнічних норм, а саме:
• безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:
– для учнів 10-11 класів на 1-й годині занять 30 хвилин, на 2-й годині занять — 20 хвилин;
– для учнів 8-9 класів — 25 хвилин;
– для учнів 6-7 класів — 20 хвилин;
– для учнів 2-5 класів — 15 хвилин.
• при виконанні практичних робіт, які повинні тривати більше максимально можливого часубезперервної роботи з екраном ПК, потрібно після закінчення цього часу зробити перерву в роботі зекраном ПК на 5 хвилин, виконати вправи для очей і після цього продовжити роботу, але не більше, ніж 10 хвилин.

Враховуючи, що інтенсивне використання комп’ютерних засобів у навчально-виховному процесі можевплинути на здоров’я учнів, потрібно використовувати різноманітні засоби для захисту учнів віднегативного впливу технічних і програмних засобів. Перш за все це стосується показників мікроклімату вкомп’ютерному класі, освітленості, яскравості і контрастності зображення на екрані монітора, йогокольору, йонізуючого та нейонізуючого опромінення, рівня шуму та ін. Також це стосується обсягунавчальної інформації, інтенсивності та тривалості роботи за ПК, складності навчального предмета,якості та досконалості програмних продуктів, їхніх ергономічних, педагогічних, психогігієнічнихвластивостей та рівня «дружності» інтерфейсу користувача.

При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінетіінформатики слід користуватись «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційнихтехнологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено наказом Міністерства освіти інауки України від 20.05.2004 № 407).

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 907 від 29.07.2011 «Про затвердженнятехнічних специфікацій навчального комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчальногокомп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки,мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів» затверджено вимоги доспецифікації навчальних комп’ютерних комплексів закладів системи загальної середньої освіти. Унавчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загально-дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (наказ МОН від 02.12.2004 р. № 903 «Правила використаннякомп’ютерних програм у навчальних закладах»).

У зв’язку з активним використанням ресурсів Інтернет у навчально-виховному процесі постає нагальнапотреба захисту дітей від інформації, яка несе загрозу їх морально-психічному здоров’ю. Під час проведення уроків і позакласних заходів з використанням мережі Інтернет потрібно не допускатиможливості доступу учнів до сайтів, що містять жорстоку і аморальну інформацію. Інформуємо пробезкоштовні фільтри та брандмауери:
• Интернет Цензор www.icensor.ru/soft/;
• Безкоштовні брандмауери www.ru.brothersoft.com/security/
firewalls/;
• Безпека сім’ї Windows Live www.windows.microsoft.com/uk-UA/windows-live/essentials-other-programs.

Учителі інформатики повинні навчати учнів безпечному користуванню Інтернетом і радити батькам якимчином контролювати роботу дітей в Інтернеті вдома. Інформацію щодо безпеки дітей в Інтернеті можнаотримати у посібниках, рекомендованих Міністерством, та на сайтах:
• On-ляндія: Безпечна Web-країна www.onlandia.org.ua/;
• Варто знати www.google.com/intl/uk/goodtoknow/

Кiлькiсть переглядiв: 185

Коментарi